Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ME500 YÜKSEK LİSANS TEZİ (2+0)Kredisiz 26
ME590 MÜHENDİSLİKTE ANALİTİK YÖNTEMLER (3+0)Kredisiz 7
ME598 YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA SEMİNERİ* (0+2)Kredisiz 4
ME599 MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI METODU VE ETİĞİ** (0+2)Kredisiz 3
ME8XX UZMANLIK ALANI ÇALIŞMALARI (8+0)0 4

Yukarıdaki derslere ek olarak, gerekli olan toplam 120 AKTS kredi sağlayacak şekilde 6 ders aşağıda yer alan seçmeli dersler listesinden seçilebilir.

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans Araştırma Semineri dersini 4. yarıyıl sonuna kadar tamamlamak zorundadır.

** Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Mühendislik Araştırmaları Metodu ve Etiği dersini 2. yarıyıl sonuna kadar tamamlamak zorundadır.

Toplam kredi (en az)                                      : 21

Kredili alınacak derslerin sayısı (en az)         :   7

Ders Kodu Ders Adı Kredi(T+U) AKTS
ME590 MÜHENDİSLİKTE ANALİTİK YÖNTEMLER*** (3+0)3 7
ME599 MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI METODU VE ETİĞİ**** (0+2)Kredisiz 3
ME600 DOKTORA TEZİ (0+1)Kredisiz 26
ME698 DOKTORA ARAŞTIRMA SEMİNERİ (0+2)Kredisiz 7
ME8XX UZMANLIK ALANI ÇALIŞMALARI (8+0)Kredisiz 4

Yukarıdaki derslere ek olarak, gerekli olan toplam 240 AKTS kredi sağlayacak şekilde 6 ders aşağıda yer alan seçmeli dersler listesinden seçilebilir.

*** Bu ders veya eşdeğeri daha önce alınmışsa, ek olarak bir ders daha alınması gerekmektedir.

****  Bütün Doktora öğrencileri, Mühendislik Araştırmaları Metodu ve Etiği dersini 2. yarıyıl sonuna kadar tamamlamak zorundadır. Eğer bu ders ya da eşdeğeri daha önce alınmış ise, öğrenci dersten muaftır.

Toplam Kredi (en az)             :21 (Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (en az)     :7(Yüksek Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Toplam Kredi (en az)             :42 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Kredili Ders Sayısı (en az)     :14 (Lisans derecesine sahip öğrenciler için)

Yukarıda zorunlu derslere ek olarak, aşağıdaki seçmeli ders listesinden 6 ders alınmalıdır.

*Tüm yüksek lisans öğrencileri Yüksek Lisans Araştırma Semineri dersine eğitimlerinin 4. dönemine kadar kayıt olmak zorundadır.

**Bu ders lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler tarafından eğitimlerinin 6. dönemine kadar alınmak zorundadır.

***Bu ders veya eşdeğeri daha önce alındaysa, 1 ekstra ders alınması gerekmektedir.

Not: Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, detaylı bilgi için http://ects.iyte.edu.tr/ adresine bakabilirsiniz.

DERS İÇERİKLERİ                                                                                        AKTS

 

ME 501      Mikroyapı ve Mekanik Özellikler                            (3-0) 3                                   8

 

Deformasyon çeşitleri. Dislokasyon mekanigi. Kayma ve ikizleme deformasyonları. Geleneksel mühendisIik malzemelerinde kırılma; sünek ve gevrek kırılmalar. Metallerin dane boyutu, katı eriyik ve ikincil faz ile kuvvetlendirilmesi. Seramik malzemeler ve mikroyapıları. Kompozit mikroyapıları ve mekanik özellikleri.


ME 504    Malzemelerin Yüksek Deformasyon Hızlarında Davranışları (3-0) 3                    8

 

Elastik ve plastik gerilme dalgaları. Şok dalgaları ve üretim metotları. Yüksek deformasyon hızı test metotları. Yüksek hızlarda plastik deformasyon. Metallerin yapısal denklemleri. Adiyabatik kayma bant oluşma mekaniği ve mikroyapısı. Yüksek hızlarda kırılmalar. Yüksek hız deformasyon olaylarının sivil ve askeri uygulamaları.


ME 505      Kalite Kontrol                                                             (3-0) 3                                   8

 

Kalitenin anlamı ve önemi. Ürün kalitesi, kalite teknolojisi ve uluslararası kalite. Kalite mühendisliği.İşlem-KontroI  Mühendisliği.  Temel  İstatistik.  Kontrol  çizeIgeleri. Güvenilirlik. Kalite maliyeti.


ME 507      Malzeme Biliminde Analitik Teknikler                              (3-0)3                          8

 

Malzemelerin mekanik, termo-mekanik, fiziksel ve mikroyapı karakterizasyonun çalışılması. Malzeme sistemleri metal, seramik, polimer, kompozit ve bu sistemlerdeki yüzey ve arayüzeyleri kapsar. Mekanik özellik karekterizasyon uygulamaları. Kırılma ve kırık görüntüleme. Yüzey ve arayüzeyler. Polymerik malzemelerin dinamik mekaniksel analizi. Optik ve taramalı elektron mikroskob. Polimer moleküler yapı tayini. Malzemelerin dayanım deneyleri.


ME 508      Faz Dönüşümü ve Kinetik                                                   (3-0)3                          8

 

Faz diyagramları ve Termodinamik . Faz dönüşümlerinin kinetikleri. Kinetik verilerin analizleri. Katılarda, katılaşma, homojenleştirme ve çökerti işleminin kinetikleri. Çekirdekleşme. Saf metal ve alaşımların katılaşması, Katı hal faz dönüşümü sınıflandırılması. Katılarda difuzyon ve difuzyonsuz dönüşümler.


ME 509      Mühendislik Sürekli Ortam Mekaniği                               (3-0)3                          8

 

Sürekli ortam mekaniğine giriş, ilgili matematiksel temeller, tensörler, gerilim prensipleri, deformasyon ve hareket kinematiği, temel kanun ve denklemler, doğrusal elastisite, klasiksıvılar ve doğrusal viskoelastisite.


ME 510      Kırılma Mekaniği                                                                 (3-0)3                          8

 

Linear elastik kırılma mekanizmaları, çatlakların stress analizi, elastik-plastik kırılma mekanizmaları, çatlak ilerlemesi, metal ve metal-dışı malzemelerde kırılma mekanizmaları, sünek kırılma, cleavage, plastiklerin, seramik ve kompozitlerin  kırılması, metal ve metal-dışı malzemelerin kırılma tokluğu ve yorulmalı çatlak ilerlemesi.


 ME 511      Makina Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler                    (3-0) 3                         8

 

Temel sayısal yöntemlerin gözden geçirilmesi. Kısmi Diferansiyel denklemlerin türleri. Baslangıç ve sınır koşullar. Sonlu Farklar. “Explicit” ve “Implicit” yöntemler. Değişimli yönlü “Impilicit’ yöntem. Çoklu düğüm noktalı ve çoklu seviyeli yöntemler. Sonlu hacim yöntemi. Sonlu elemanlar yöntemi. Spektral yöntem.


ME 512      Faz Değişim Problemleri için Analitik ve Sayısal Yöntemler     (3-0) 3              8

 

Faz değisim problemlerine giriş. Tam çözümü olan problemler.İntegral çözüm yöntemi. Sayısal çözüm yöntemlerine giriş. Sıcaklık ve Entalpi formülasyonları, bunlara bağlı yöntemler. Örnek uygulamalar.


ME 513      İleri Kompozit Teknikleri                                                    (3-0)3                          8

 

Kompozit malzeme bileşenleri. Mikroyapı-performans ilişkileri. Sürekli fiber kompozitlerin mukavemeti. Lamina kompozitlerin termoelastic davranışları. Kısa fiber kompozitler. Hibrid kompozitler. Esnek kompozitler. Arayüzey (interface) bölgesi, arayüzey oluşum mekanizmaları, bağ mukavemeti ölçüm teknikleri. Kompozitlerin mukavemet ve tokluğu. Polimer, metal ve seramik matriks kompozitlerin proses teknikleri ve kompozit uygulamaları.


ME 514      Malzeme Biliminde Faz Diyagramları                               (3-0)3                          8

 

Malzeme sistemlerinin katı ve sıvı hallerine fiziksel kimya yasalarının uygulandığı yüksek sıcaklık dengesi. Hammaddelerin kristal kimyalarına giriş, ve kristal formun yüksek sıcaklık davranışlarına etkilerine giriş.


ME 515       Katı Hal Mekaniğinde Sonlu Elemanlar Analizi              (3-0) 3                         8

 

Melez ve karma formülasyon. Kiriş elemanları, plaka elemanları, yassı kabuk elemanları. Tabakalanmış kompozitlerin modellenmesi. Küçük gerinme,  büyük sapma problemleri, rijit-plastik büyük deformasyon problemleri. büyük elastik-plastik deformasyon problemleri.


ME 516      Titreşimlerde Sonlu Elemanlar Analizi                             (3-0)3                          8

 

Hareket denkleminin formülasyonu. Eleman enerji fonksiyonları. Yerdeğiştirme yöntemi ile sonlu elemanlar. Plakların düzlem içi titreşimleri. Katıların titreşimleri. Plakların eğilme titreşimleri. Serbest titreşim analizi. Zorlanmış cevap.


ME 517      İleri Seramik                                                                         (2-2)3                          8

 

Seramiklere giriş. Bağlar, seramik malzemelerde kristal yapılar, kristal hataları, transport, faz denge diyagramları, mikroyapı gelişimi, şekillendirme, üretim ve özellikler. Seramiklerin nihai özelliklerine kompozisyon, hammadde kaynakları ve üretim yöntemlerinin etkileri.  Ayrıca diffüzyon, sinterleme, faz dönüşümleri, kararlılık ve mikroyapısal gelişim içerilmektedir. Karakterizasyon amaçlı özellik ölçümleri ve analitik yöntemler de tartışılmaktadır.


ME 518      Titreşimlerde Analitik Metodlar                                        (3-0)3                          8

 

Sistemlerin davranışları, Dinamigin ileri prensipleri, Titreşim çalışmaları için özel kavramlar, Doğal titreşim biçimleri: Ayrık sistemler – Sürekli sistemler – Yaklaşık Yöntemler, Sönümsüz sistem cevabı, Sürekli sistemlerin dönüşüm yöntemleri ile çözümü-Dalga çözümleri, Sönümlü sistemler, Birleşik etkiler altında titreşim.


ME 519      İleri Mukavemet                                                                   (3-0)3                          8

 

Mukavemet’in kısa tanıtımı, Gerilme ve sekildeğiştirme teorileri, Gerilme-şekildeğiştirme bağıntıları, Elastik olmayan davranış, Enerji yöntemleri, Burulma, Çubukların simetrik olmayan eğilmesi ve kayma merkazleri, Eğri çubuklar, Elastik zemin üzerindeki çubuklar, Kalın cidarlı silindirler ve dönen diskler, Kolonların kararlılığı, Plaklar ve kabuklar.


ME 521      İleri Termodinamik                                                              (3-0) 3                         8

 

Güç üretimi, maksimum güç koşulları. Dış ve iç tersinmezlikler. Buhar türbinli güç santralları, Gaz türbinli güç santralları. Birleşik buhar ve gaz türbini çevrimleri. Günes gücü. Atmosfer dışı güneş santralları. Termodinamik tasarım: Isı değiştirgeçleri. Isıl enerji depolama. Kütle değiştiricileri.


ME 522      Yüksek Sıcaklık Malzemeleri                                             (3-0) 3                         8

 

İkili, üçlü ve çoklu sistemlerin faz denge diyagramları. Bu diyagramların seramik malzemelerin performans analizlerinde kullanımı. Dahl yöntemi ile faz oluşumunun ortaya çıkarılması. Refrakter Seramiklerin yüksek sıcaklık korozyonu. SiC, grafit v.b. oksit olmayan refrakterlerin ısıl özellikleri.


ME 523      Isı İletimi                                                                               (3-0) 3                         8

 

Isı  iletiminin temelleri. Kartezyen,  Silindirik ve Küresel koordinat sistemlerinde değişkenlerine ayırma yöntemi. Duhamel teoremi. Tek boyutlu Kompozit ortamlarda ısı iletimi. Yaklaşık analitik yöntemler. Integral dönüşüm tekniği.

 


ME 524      Deney Tasarımı                                                                    (1-4)3                          8

 

Giriş. Temel istatistiksel kavramlar. Laboratuvar hesaplamalarında spreadsheet program kullanımı. Deneysel varyasyonun doğası. Spreadsheetler kullanılarak grafik ve tablo yapımı. ANOVA tablolarına giriş. Latin-square deney tasarımlarında, Faktoriyel deney tasarımlarında, Box-Hunter deney tasarımlarında ve Ruggedness test tasarımlarında spreadsheet programlarının kullanılması.


ME 525      Isıl Işınım                                                                              (3-0) 3                         7

 

Elektromanyetik temeller. Temel kavramlara ilişkin tanımlamalar. Işınımın homojen ortamlar ve yüzeylerle ilişkileri. Siyah cisim ışınımı. Gerçek yüzeylerden ışınım. Yüzeyler arasında ışınım yoluyla enerji transferi. Kapalı hacimlerde ışınım.Yutucu ve yayıcı homojen ortamlarda Isıl ışınım.


ME 526      Türbülans Teorisi                                                                  (3-0)3                         8

 

Türbülanslı akışlar için hareket denklenlerinin çıkartılması ve bu denklemlerde ortaya çıkan türbülans üretim, disipasyon, difüzyon gibi mekanizmaların anlaşılması. Von- Karman’nın logaritmik kanununun tartışılması ve anlaşılması.  Kolmogorov’un tübülans teorisinin tartışılması ve kaskat enerji akışının anlaşılması. Türbülans dinamiği teorisinin incelenmesi. Bir duvar tarafından sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış türbülanslı akışların incelenmesi. Türbülansın istatistiksel incelenmesi ve yorumları. Türbülansın spektral teorisi.


ME 527      Türbülans-II : Deneyler ve Bilgisayarlı Hesaplamalar     (2-2)3                                    8

 

Türbülanslı akış teorisinin kısa bir hatırlatılması, Türbülanslı akış çalışmalarında sık kullanılan deneysel metodlar: Hot-wire, Laser Dopler –LDA- and Partical Image Anemometry PIV, “Closure” problemine ve cebirik modellerin incelenmesi, bir ve iki denklemli modellerin incelenmesi, boussinesq tipindeki yaklaşımlar üzerine tartışmalar, büyük Eddy Modellesi (Large Eddy Simulation -LES-) üzerine çalışmalar.


ME 530      Yapısal Gelişim Teorisi ve Tasarım                                    (3-0)3                          8

 

Akış sistemleri ve kusurlar. Basit akışkan ve ısı akış yapıları. Birden çok boyutlu ve birden çok amaç için kullanılan yapılar. Vasküler malzemeler. Mekanik ve akış yapılarının birleşik olarak incelenmesi. Hayvan hareketleri (koşma, yüzme ve uçma hızları ve aralarındaki ilişkiler) ve rekabetçi sporlarda tasarımın evrimi.


ME 532     Isı Taşınımı                                                                            (3-0) 3                         8

 

Laminer ve Türbülanslı sınır tabaka akımlarında zorlanmış taşınım. Değişik yüzey sıcaklığı ve ısı akışı sınır koşulları altında iç ve dış akımlar. Benzeşim, değiskenlere ayırma, integral yöntemi ve süperpozisyon ile tam ve yaklaşık çözümlerin elde edilmesi. Reynolds benzeşimi. Yüksek hızlı akımlar. Doğal taşınım.


ME 534      İleri AkışkanIar Mekaniği                                                   (3-0) 3                         8

 

Temel kavramlar. Matematik altyapı. Akımın temel denklemleri. Hareket analizi. Kuvvet ve Gerilme analizi. Akış teoremlerinin denklemleri. Sıkıştırılamaz potansiyel akım.


ME 536     Akışkanlar Dinamiğinde  Sayısal Yöntemler                     (3-0)3                                                   8

 

Akışkanlar dinamiğinde temel denklemler, denklemlerin boyutsuzlaştırılması, sınır şartlar, akış tiplerine gore denklemlerin basitleştirilmesi, akışların matemetiksel olarak sınıflandırılması, vorticity-stream function yaklaşımı, temel değişken yaklaşımı, basınç denklemi, sonlu farklar yöntemi,  difüzyon ve konveksiyon terimlerin sonlu farklar formu,  sınır şartların uygulanması, sonlu hacimler yöntemi, SIMPLER algoritm,  turbulans akışlar ve denkelmeleri, standart k-Є modeli,  grid ağının oluşturulmasına giriş


ME 538      Akustik Dalgalar                                                                  (3-0)3                          8

 

Temel akustik denklemler, izotropik ve anizotropik maddelerde toplu dalgalar, plakalardaki dalgalar, yüzey dalgaları, katmanlı yapılarda kılavuzlu dalgalar, benzetim teknikleri ve sayısal metodlar


ME  540      Uygulamalı Yanma                                                             (3-0) 3                                                  8

 

Yanma teori ve pratiği. Yanma reaksiyonlarının kimyasal kinetiği. Damla ve yayılmış zerrecik reaksiyonu. Karışım kontrollu ve reaksiyon kontrollü alevlerin mekanizması ve özellikleri. Sıcaklık, karışım miktarı ve eşitlik oranının yanma verimi ve şiddeti üzerindeki etkisi. Yanma sistemlerinde ışınımla ısı transferi. Yeni eğilimler ve ileri yanma yöntemleri. Radyant, akışkan yataklı ve Coanda brülörleri. Gaz, sıvı ve katı yakıtların yanma işlemleri ve fırınlar.


ME 542    Motorlarda İleri Yanma                                                      (3-0)3                          8

 

Dersler, içten yanmalı motorlar, silindir içi ölçümleri ve analizleri ve motor araştırmalarında kullanılan Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (C F D ) kodları ve modellemeleri odaklı olarak işlenecektir. İçten yanmalı motorlar hakkında temel bilgiler verildikten sonra, öğrenciler, yeni motor teknolojileri ve motor araştırmalarında kullanılan teknikler (deneysel ve sayısal) hakkında bilgi sahibi olacaklardır.


ME 543    Motorlarda Kirletici Kontrolünde İleri Teknolojiler       (3-0)3                          8

 

Kirletici oluşum mekanizmaları, Partikül ve gaz emisyonları ölçümü. Gaz analizörleri ve çalışma ilkeleri.İçten yanmalı motorlarda yanma ve kirletici oluşumu.Motorlarda kirletici oluşumu kontrolü. Sıkıştırma ile ateşlemeli ve kıvılcım ile ateşlemeli motorlarda yakıt demetinin gelişimi. Dizel motorları: İleri yanma stratejileri, İleri teknoloji.Kıvılcım ile ateşlemeli motorlar: Çalışma yöntemleri ve kademeli dolgulu yanma.İndirgeme (SCR) sistemleri Hibrit Elektrikli Taşıtlar:Konfigürasyon ve kontrol stratejileri.


ME 545     Jeotermal Enerjinin Direkt Kullanımı                              (3-0)3                          7

 

Jeotermal enerjiye giriş. Dünyada jeotermal enerjinin elektrik dışı kullanımı. Hacim ısıtma sistemleri ve ekipmanları. Isı eşanjörleri, kuyu içi eşanjörleri, boru hatları. Jeotermal sera tasarımı. Balık yetiştiriciliği. Soğutma. Endüstriyel kullanım. Toprak kaynaklı ısı pompaları. Jeotermal kullanımın çevresel etkileri. Saha gezileri. Dizayn projesi.


ME  550      Rüzgar Enerjisi                                                                   (3-0)3                                                   8

 

Rüzgar türbinleri teorisi. Rüzgar akımları teorisi. Rüzgar türbinlerinin tipleri ve tasarımı. Rüzgar çiftlikleri. Rüzgar güç santrallarının ekonomik analizi.


ME  554     Jeotermal Mühendisliği                                                       (3-0)3                          8

 

Jeotermal enerjiye giriş.Akışkan akımı: akışkanlar mekaniği, borularda tek fazlı akım. Güç çevrimleri: geleneksel, binary, kalina çevrimleri, exerji. Isı transferi: ısı eşanjörleri, kuyu içi eşanjörler. Kütle transferi ve ısı atımı: nem transferi, soğutma kuleleri, kondenserler. Gaz alma sistemleri. Saha gezileri. Proje çalışma.


ME 555     Mikro Akış Teorisi                                                               (3-0)3                          8

 

Akışkanlar mekaniğinin temellerinin tekrarı; Micro/nano-ölçek gaz akışları seyrelme etkileri; Mikro/nano-ölçek sıvı akışları; Elektrokinetik taşınım olayı ve mikro-akış uygulamaları.


ME 559      Plakalar ve Paneller                                                             (3-0)3                          8

 

Isotropik plaka ve paneller: Kartezyen koordinatlarda lineer elastisite denklemleri, Isotropik dikdörtgen plakalarda temel denklerin elde edilmesi. Plakalarda termal gerilmeler. Dairesel isotropik plakalar. İsotropik plakaların burkulması. İsotropik plakalarda titreşim. Minimum potansiyel enerji teoremi, Hamilton prensibi ve uygulamaları. Kompozit plaka ve paneller:  Anisotropik elastisite ve kompozit lamina teorisine giriş.  Plaka denge denklemlerinin elde edilmesi. Kompozit plakalarda eğilme. Navier ve Levy çözümleri. Transverse shear deformation etkileri. Kompozit plakalarda burkulma. Kompozit plakalarda lineer ve nonlinear titreşim. Enerji metotları.


ME 560      Sandviç Yapılar                                                                    (3-0)3                         8

 

Sandwich yapılar: esasları, avantajları ve kullanım alanları.  Anisotropik elastisite ve kompozit lamina teorisine giriş. Sandwich plakalarda (panel) temel denklemlerin elde edilmesi. Kompozit kiriş, kolon ve çubuklar. Sandwich yapılarda enerji metotları. Minimum potansiyel enerji ve Reissner varyasyonel teoremleri. Dikdörtgen sandwich plakala çözümleri. Sandwich malzemelerde termal ve nem etkilerinin incelenmesi. Sandwich yapılarda termoelastik problemler ve polimer matris malzemelerde higrotermal etkilerin incelenmesi.


ME 561        Metal İşleme                                                                       (3-0) 3                         8

 

Takım tezgahları ve talaşlı imalat işlemleri. Talaşlı imalat mekaniği. Metal işlemede sıcaklık dağılımları. Kesme takımlarının aşınması ve ömrü Talaşlı imalat yağları ve yüzey pürüzlülüğü. Talaşlı imalat işlemlerinin ekonomisi. Talaş kontrolu. Takım tezgahlarında titresim. Taşlama. İmalat sistemleri ve otomasyon. Talaşlı imalat tasarımı.


ME 563      Elastisite Teorisi                                                                   (3-0) 3                         8

 

Gerilme ve gerinme analizi. Temel denklemler. Elastisitede düzlemsel problemler. Kirişlerin bükülmesi ve eğilmesi. Varyasyonel yöntemler.Minimum potansiyel enerji teoremleri.Varyasyonel yöntemlerle yaklaşık çözümler. Kabuk teorisine giriş.


 ME 565    Kabuk Yapılar                                                                       (3-0) 3                          8

 

Bu ders kapsamında; ince kabuk denklemleri, silindirik, konik ve küresel kabuklar, enerji metotları, elastik stabilite ve titreşim problemleri incelenecektir.


ME 567      Robotik Araştırma                                                               (3-0)3                         8

 

Robotik bilgisinin gözden geçirilmesi: matematik modelleme, bileşenler, kontrol ve programlama. Araştırmaya giriş. Araştırma vasıtaları. Bilimsel makale yazımı ve değerlendirmesi.


ME 568      Mekatronik                                                                           (2-2) 3                         8

 

Motorlar, akıllı imalat sistemleri, akıllı sistemlerin analizi ve sentezi, analog/digital devreler, motor sürücü devreleri, sensörler ve sensör uygulamaları (konum, hız, kuvvet, dokunma ve ultrason), bilgi toplama prensipleri, gerçek zamanlamada programlama, micro işlemci programlama (PIC16F877), insan-makina etkileşim sistemlerine bakış.

Ö.K. ME 590 Mühendislikte Analitik Teknikler


ME 570      Yapay İşlem Zekası                                                              (3-0)3                          8

 

Klasik yapay zekaya ve akıllı optimizasyona giriş. Network teorisinden Sanal Tavlamadaki soğuma parametresine. Mantıksal çıkarım ve karar verme, doğanın en başarılı olduğu tabii proseslerin simulasyonu: Evrim. Klasik ve modern işlem zekasının mütalaası.


ME 571      Mekanizmaların Kinematik Analizi                                   (3-0) 3                         8

 

Temel tanımlar, mekanizmaların kinematik analizine giriş; Dönme matrisleri, küresel mekanizmaların konum analizi; Homojen dönüşüm matrisleri, Denavit-Hartenberg notasyonu, seri zincirlerin konum analizi; Paralel manipülatörlerin konum analizi; Lie grupları, Lie cebirleri, vida cebiri; Vida cebiri ile hız ve ivme analiz; Karmaşık sayılar, kuaternionlar, Clifford cebirleri; Düzlemsel kinematik dönüşümü, düzlemsel parallel manipulatörlerin analizi; Uzaysal kinematik dönüşümü, uzaysal parallel manipulatörlerin konum analizi.


ME 572      Mekanizmaların Yapısal Tasarımı                                     (3-0)3                          8

 

Giriş, tanımlar; Mekanizmaların serbestlik derecesi analizi; Mekanizmaların ve kinematik zincirlerin enümerasyonu; Paralel mekanizmaların tip sentezi; Paradoksal mekanizmaların yapısal sentezi.

 


ME 573      Katlanabilir Yapılar                                                             (3-0)3                          8

 

Katlanabilir yapı tipleri. Rijit uzuvlu mekanizma tipi düzlemsel katlanabilir yapıların analizi ve tasarımı. Rijit uzuvlu mekanizma tipi uzaysal katlanabilir yapıların analizi ve tasarımı.


ME 574      Robotbilim İlkeleri I                                                             (3-0) 3                         8

 

– Uzaysal Kinematik- Denavit-Hartenberg Yaklaşımı ile Kinematik Modelleme- Düz ve Ters Konum, Hız ve İvme Analizleri- Tekillik Analizleri.


ME 575      Robotların Kinematik Geometrisi                                      (3-0)3                          8

 

Vida teoremi, uzayda bir, iki ve üç vidanın kinematiği. Tekrarlanan vida tanımları. Vida sistemleri. Vida temelli Jacobianlar. Seri ve paralel manipülatörler. Manipülatörlerin statik ve dinamik analizi.

Ö.K. ME 571 Mekanizmaların Kinematik Analizi /ME 574 Robotik Prensipleri


ME 576      Makinaların Bilgisayarla Kontrolu                                    (3-0)3                          8

 

Bilgisayar organizasyonu. İkili mantık, veri ve bilgi işleme. Sayısal-analog, analog-sayısal dönüşüm. Kesici arabirim. Bilgisayar kontrol sensörleri. Tezgah kontrolunda komut üretimi. Doğrusal ve kübik polinomlarin, eğrisel fonksiyonların kullanımı. Step motorların açık devre pozisyon kontrolu.


ME 577      Mekanizmaların Kinematik Sentezi                                   (3-0)3                          8

 

Mekanizmaların kinematik sentezine giriş; İnterpolasyon, en küçük kareler ve Çebişev kestirim yöntemleri ve işlev sentezine uygulamaları; Çok serbestlik dereceli mekanizmaların fonksiyon sentezi; Rijit cisimin düzlemde iki konumu; Grafik sentez yöntemleri; Düzlemsel mekanizmaların yörünge sentezi; Diadlar ile düzlemsel mekanizmaların sentezi; Ölü konum sentezi ve iletim açısı optimizasyonu; Küresel mekanizmaların kinematik sentezi.


ME 578      Olasılık Bazlı Muhakeme                                                     (3-0)3                          8

 

Konvansiyonel AI konularında geçerli, olasılık bazlı muhakemeye giriş (OBM). Önceki olasılıkların tam bilinmediği ortamlarda karar verme. Tutarsız ve belirsiz datayla başa çıkma teknikleri. Sensör ve gürültünün modellenmesi. Gürültülü ortamlarda sensör verisinin optimizasyonu. Enformasyon teorisiyle beraber entropinin bir karar verme vasıtası olarak kullanımı. Gürültülü ve stokastik ortamlarda kullanılan deterministik modellemeye en iyi alternatif olan ve kullanılmaya çoktan başlanmış olan OBM matematiksel bir karar verme yötemidir.


ME 579      Robotbilim İlkeleri II                                                           (3-0)3                          8

 

– Vektörler ve Temel Kinematiğin Gözden Geçirilmesi- Sanal İş Yöntemini Kullanarak Yarı-Statik Kuvvet/Tork Analizi – Newton-Euler ve Lagrange Denklemlerini Kullanarak Düz ve Ters Dinamik Analizleri- Seri ve Paralel Endüstriyel Robotların Dinamik Analizleri- Manipülatörlerin Serbest Konum Kontrolü- Manipülatörlerin Yüzey Temaslı Konum Kontrolü.

Ö.K. ME 571 Mekanizmaların Kinematik Analizi /ME 574 Robotik Prensipleri


ME 580      Haptik ve Teleoperasyon                                                    (3-0)3                           8

 

Haptik konusuna giriş – Haptik cihaz tasarımı – Haptikte sanal gerçeklik – Teleoperasyon sistemlerinin sınıflandırılması – Teleoperasyonda hata toleransı kavramı – Paralel konum/kuvvet denetleyicileri – Teleoperasyon denetleyicileri.


ME 581      Takım Tezgahı Tasarımı                                                     (3-0) 3                         7

 

Takım tezgahlarının tipleri. Tasarım için temel gereksinimler. Kesme takımlarının geometrisi ve performansları. Talaşlı imalatın temel teorileri. Tahrik sistemleri. Kızaklar. İğ ve iğ rulmanları. Kontrol ve işletim cihazları. Soğutma sistemleri. Parça bağlama aparatları. Takım tezgahı yapıları ve dinamikleri.


ME 583      Endüstriyel Hata Tespiti ve Teşhisi                                    (3-0)3                          8

 

Hata Tesbiti ve Teşhisine Giriş. Zaman ve Frekans Analizinde Genel Kavramlar. Parametre Kestirim Metodları. Parametrik Olmayan Karekterizasyon Yolları; Entropi Bazlı, Nonlineer Teknikler, Olasılıksal Teknikler, İleri Spektral Analiz. Güvenilirlik. Dağınık Algılama.


ME 585      Nanomalzemeler                                                                   (3-0)3                          8

 

Nanomalzemelerde yenilikler. Bulk nanoyapılı malzemeler. Nanoölçekli dolgular. Metal nanoclusterlar. Karbon nanotüpler ve üretimi. Nanokompozitler. Polimer naanokompozitler. Arayüzey modifikasyonu. Nano gözzenekli yapılar. Kendinden yapışmalı filmler ve litografi. Kuantum kuyuları, tel ve noktaları. Nanomalzemelerin uygulamaları. Nanomalzemelerin karakterizasyonu ve özellikleri.


ME 587      Mikrodenetleyicili Gömülü Sistemler                                (3-0)3                          8

 

Mikrodenetleyiciler, gömülü kontrol, mikrodenetleyici mimarisi, programlama teknikleri, ve seçilen bir fiziksel kontrol uygulamasının bir makina/ekipman üzerine uygulanması.


ME 588      İleri Dinamik                                                                         (3-0)3                         8

 

– Uzaysal Kinematik- Newton Dinamiği- Katı Cisim Dinamiği- İş ve Enerji İlkeleri ile Dinamik Modelleme.


ME 589     Modern Kontrol                                                                     (3-0)3                         8

 

Durum Uzayı Gösterimi- Durum Denklemlerinin Çözülmesi- Kontrol Edilebilirlik ve Gözlemlenebilirlik- Lyapunov Kararlılığı- Durum Geribeslemesi ile Kontrolcü Tasarımı- Gözlemleyici Tasarımı.


ME 590      Mühendislikte Analitik Teknikler                                      (3-0)3                          7

 

Adi diferansiyel denklemler. Ordinary diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Frobenius metodu. Laplas dönüşümü. Fourier serileri. Sınır koşulları. Kısmi diferansiyel denklemler. Separation of variables. Bessel, Gamma fonksiyonları. Legendre polinamları.


ME 591      Makina Mühendisliğinde Özel Konular                            (2-2)3                          8

 

Makina Mühendisliğinde özel konular yönlendirilmiş grup çalışması ile yürütülür.


ME 598      Yüksek Lisans Araştırma Semineri                                   (0-2)Kredisiz                         4

 

Yüksek lisans programındaki her öğrenci araştırma yaptığı alanla ilgili bir seminer vermekle yükümlüdür ve verilen bu seminer öğrencinin tez danışmanı tarafından Yeterli/Yetersiz kıstasında değerlendirilir. Seminer konusu yüksek lisans öğrencisi ya da tez danışmanı tarafından belirlenebilir. Üniversitenin akademik üyeleri ve araştırmacılar bu seminerlere fikir alışverişi amacıyla davet edilebilir.


ME 599    Mühendislik Araştırmaları Metodu ve Etiği                       (0-2)Kredisiz                    3

 

Literatür taraması nasıl yapılır, araştırma nasıl tasarlanır, bir çalışmanın sonuçları nasıl analiz edilir ve sunulur, teknik yayın nasıl hazırlanır, teknik yayın sistemi nasıl işler, araştırmada çıkar çatışması, çevresel etik, bağımsız değerlendirme yayın sürecinde etik sorunlar, insan nesnesi araştırmaları, araştırma suistimali, sorumlu yazarlık, rehberlik etiği, ihbarcılık ve kamu yararını koruma zorunluluğu.


ME 500      Yüksek Lisans Tezi                                                               (0-1) Kredisiz                     26

 

Öğrenci, teorik ve/veya  deneysel olmak üzere bir konu hakkında tez çalışması yapar. Tez, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır ve sunulur.


ME 600      Doktora Tezi                                                                         (0-1) Kredisiz                     26

 

Danışman yönetiminde yapılan özgün araştırma doktora tezi formatına uygun olarak yazılır.


ME 698      Doktora Araştırma Semineri                                              (0-2)Kredisiz                   7

 

Doktora programındaki her öğrenci araştırma yaptığı alanla ilgili bir seminer vermekle yükümlüdür ve verilen bu seminer öğrencinin tez danışmanı tarafından Yeterli/Yetersiz kıstasında değerlendirilir. Seminer konusu doktora öğrencisi ya da tez danışmanı tarafından belirlenebilir. Üniversitenin akademik üyeleri ve araştırmacılar bu seminerlere fikir alışverişi amacıyla davet edilebilir.


ME 8XX    Uzmanlık Alanı Çalışmaları                                                (8-0) Kredisiz                     4

 

Yüksek Lisans öğrencileri belli bir konu seçip genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile o konuyu inceler.